Дамел ЕООД е създадена през 2008 година. Компанията е специализирана в следните дейности:

 • Квалификация и валидация на оборудване. Temperature mapping;
 • Валидиране на оборудване, пространства и софтуер;
 • Project management;
 • Управление на инциденти;
 • Управление на отношенията с партньори и доставчици;
 • Обучение на персонала;
 • Одити от първа, втора и трета страна;
 • Бизнес анализи, бизнес планове.
 • Идентифициране на процесите в една организация;
 • Разработване и внедряване на системи за управление, базирани на следните изисквания:
 • GDP;
 • GMP;
 • GxP;
 • ISO 9001 – Системи за управление на качеството;
 • ISO 27001 – Системи за управление сигурността на информацията;
 • ISO 14001 – Системи за управление на аспектите на околната среда;
 • OHSAS 18001 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • HACCP – Системи за управление безопасността на храни и хранителни добавки;
 • ISO 31000 – Системи за управление на рисковете в Организацията;
 • GDP – Система за Добра Дистрибуторска практика на лекарствени продукти за хуманната медицина;
 • BSMS – Система за управление на непрекъсваемостта на бизнес процесите;

Разбери повече